Migrationsöverdomstolen: Uppehållsrätt måste prövas för förälder till barn som är svensk medborgare

En man fick beslut om utvisning trots att han är gift och har barn i Sverige. Skälet var att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska sökas från hemlandet. Varken Migrationsverket eller migrationsdomstolen ansåg att det fanns skäl att göra undantag. Mannen har i sitt överklagande påpekat att det finns ett beroendeförhållande mellan honom och barnet och enligt en dom i EU-domstolen får han därför inte utvisas eftersom det skulle innebära att barnet måste lämna EU och förlora sina rättigheter som medborgare. Migrationsverket hade inte bedömt mannens uppehållsrätt eftersom han inte hade lämnat in sitt pass i original. Migrationsöverdomstolen jämför med flera liknande EU-domar och konstaterar att om barnet stadigvarande bor med båda föräldrarna som delar ansvar för barnet så kan föräldern som inte är medborgare ha en härledd uppehållsrätt på grund av beroendeförhållandet även om den andra föräldern inte riskerar utvisning. Varken Migrationsverket eller domstolen har prövat om det finns ett sådant beroendeförhållande. Målet återförvisas därför till Migrationsverket.

Migrationsverket har även i ett rättsligt ställningstagande gått igenom flera familjekonstellationer där en persons EU-medborgarskap kan spela roll. Den relation som främst får betydelse för uppehållsrätten är dock just förälder – barn.

Migrationsöverdomstolen: Mål nr UM 11026-22MIG 2023-10

Migrationsverket: Rättsligt ställningstagande RS/005/2023

Se även genomgång från Asylrättscentrum av situationer där en familjemedlems medborgarskap kan spela roll: ARC 23-11-21: Härledd uppehållsrätt