Rättsligt ställningstagande pekar ut fler grupper med stark risk för förföljelse

Det uppdaterade rättsliga ställningstagandet rörande asylsökande från Afghanistan ansluter till en ny säkerhetsanalys från EU:s asylbyrå EUAA. I avsnitten om skyddsbehov länkar Migrationsverket direkt till motsvarande avsnitt från EUAA utan kommentar. EUAA:s bedömning har skärpts sedan föregående riktlinjer när det gäller förföljelse av vissa grupper. En rad riskprofiler beskrivs med kodorden ”well-founded fear would in general be substantiated” vilket innebär en presumtion för att personen ska bedömas som flykting. Dit hör som tidigare personer med koppling till utländska styrkor, kritiska journalister, mr-aktivister, hbtqi-personer och personer som haft sex utanför äktenskapet. Även personer som kopplas till motståndsrörelsen (särskilt tadjiker från Pansjir), hinduer, sikher, ateister och konvertiter beskrivs nu på det sättet, liksom kvinnor och flickor generellt. En lägre risknivå ”would be likely to have a well-founded fear of persecution” gäller för hazara/shia från hazaradominerade områden (på grund av IS-närvaro). För de flesta kategorier utom kvinnor/flickor torde bedömningen i Sverige hänga på om personen kan bevisa tillhörighet till den förföljda gruppen.

När det gäller alternativ skyddsstatus rapporterar EUAA nu utförligare om utomrättsliga avrättningar, extrem social utsatthet, kroppsstraff och kriminellt våld. Nu föreligger även väpnad konflikt mellan talibaner och IS samt mellan talibaner och motståndsrörelsen. Urskillningslöst våld föreligger enligt EUAA främst i Pansjir men även i andra provinser i nordöstra Afghanistan, men ingenstans på en sådan nivå att alla och envar riskerar drabbas. Det finns ingen tydligt vägledning för vilka individuella hot som skulle räcka.

Migrationsverket 23-01-24: Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan – RS/089/2021 (version 4.0)

EUAA 23-01-24: Country Guidance Afghanistan 2023

EUAA press release 23-01-25: Afghanistan: Taliban restrictions on women and girls amount to persecution