Regeringen föreslår lättnader i Gymnasielagen

Den 15 april presenterade regeringen en proposition (2020/21:182) om att genomföra lättnader för dem som ska söka permanent uppehållstillstånd efter att ha haft uppehållstillstånd enligt gymnasielagen (2017:353). Ändringarna gäller att personen ska ha tolv istället för sex månader på sig att bli anställd, att anställning kan kombineras med studiemedel för halvtidsstudier och att en yrkesintroduktionsanställning* kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. Lagändringen måste godkännas av de andra partierna i riksdagen för att de nya reglerna ska börja gälla. Omröstningen i riksdagen är planerad till 22 juni.

*En yrkesintroduktionsanställning kräver inte en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Inga andra subventionerade anställningar än yrkesintroduktionsanställningar omfattas av det föreslagna undantaget.

Regeringen föreslår att:

  • tiden som en utlän­ning har på sig för att etablera sig på arbets­mark­naden och kvalifi­cera sig för ett perma­nent uppe­hålls­tillstånd vid försörj­ning efter att ha full­följt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader,
  • studiemedel för halv­tids­studier ska kunna beaktas när man bedömer om försörj­nings­kravet för perma­nent uppe­hålls­tillstånd är uppfyllt,
  • en viss form av subven­tionerad anställ­ning, en så kallad yrkes­intro­duk­tions­anställ­ning, ska kunna ligga till grund för permanent uppe­hålls­tillstånd.

Förslagen lämnas mot bak­grund av det skärpta arbets­marknads­läge som har upp­stått till följd av sprid­ningen av sjuk­domen covid-19.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-202021182/

Se Asylrättscentrums remissvar för analys av promemorian Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier!