Sammanställning av de viktigaste förslagen i Tidöavtalet

Migrationspolitiska förslag i Tidöavtalet

Vad, när och hur? (Ett urval!)

Skyddsbehövandes uppehållstillstånd
 • Besluta om proposition till riksdagen för att begränsa den humanitära skyddsgrunden (5 kap. 6§)
  • När? Snarast efter regeringstillträdet. Finns det redan ett färdigt förslag i socialförsäkringsutskottet från den 3 maj 2021.
 • Tillsätta utredning för att så långt som möjligt enligt EU-rätten begränsa asylsökandes rättigheter, skärpa asylsökandes beviskrav och bevisbörda, begränsa rätten till juridisktbiträde och tolk, begränsa rätten till familjeåterförening samt snäva av anhörigkretsen till EU-rättens minimum, tidsbegränsa alla skyddsrelaterade UT och införa nytt system för PUT utifrån skyddsstatus och över tid ”utmönstra” PUT. Befintliga PUT ska övergå till medborgarskap efter tidsfrist.
  • När? Utredning tillsätts våren 2023 och proposition till riksdagen ska presenteras 2026. Det kommer komma delbetänkande allt eftersom. OBS! Förslagen om PUT ska genomföras senast våren 2024.

Mottagandevillkor
 • Besluta om tilläggsdirektiv till utredning Ju 2021:12 för att föreslå författning som avskaffar EBO och förlägger asylprocessen till transitcenter, som ålägger asylsökande att vistas där medan asylansökan handläggs och som innehåller förslag på vilka tvångsmedel som kan användas för att undvika avvikande eller om anmälningsplikt i kombination med indragna rättigheter kan införas för asylsökande som avviker. Utredningen ska analysera hur transitcenter implementerats inom EU och andra jämförbara länder samt hur införandet förhåller sig till svensk grundlag och Europakonventionen.
  • När? Oklart, men pågående utredning (”Utredningen om åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten”) ska redovisas augusti 2023.
 • Tillsätta utredning för att undersöka för- och nackdelar med att låta asylsökande stå för den större delen av kostnaden för mottagandet genom en fast avgift och undersöka vilket utrymme för detta som EU-rätten föreskriver. OBS! Ingen skrivning om författningsförslag.
  • När? Ingen tidsangivelse.

Anhöriginvandring
 • Avlåta proposition till riksdagen som motsvarar utskottsinitiativet i socialförsäkringsutskottet av den 3 maj 2021 som bl.a. innebär att rätten till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för alternativt skyddsbehövande begränsas, möjligheten till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring i allmänhet begränsas och att vidare bosattas undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring begränsas.
  • När? Skyndsamt!
 • Tillsätta utredning för att föreslå författningsändringar genom vilka försörjningskravet vid anhöringinvandring skärps, försörjningskrav ska gälla även vid förlängning av uppehållstillstånd såvida den sökande inte själv kommit i varaktig försörjning och personer som fått UT genom verkställighetshinder inte kan utgöra anknytningsperson, att DNA-tester ska användas för att styrka släktskap och att definitionen av en familj ska bli så snäv som EU-rätten och folkrätten tillåter. Det ska också utredas vilka bortre begränsningar för skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring till olika kategorier av anknytningspersoner som följer av EU-rätten och andra internationella åtaganden.
  • När? Ingen tidsangivelse.

Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring
 • Tillsätta utredning som föreslår bl.a. att arbetstillstånd endast ska beviljas för arbete med lönenivå motsvarande medianlönen (33 200 SEK år 2022), att regeringen bemyndigas att föreslå att vissa yrkesgrupper undantas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd och kan föreskriva om lägre lönekrav för enskilda yrkesgrupper, att asylsökandes möjlighet att erhålla undantag från kravet på arbetstillstånd i väntan på beslut om asylansökan begränsas.
  • När? Oklart. Ska ske som ny fristående utredning eller genom tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11) som beräknas avsluta sitt arbete den 21 juli 2023.

Medborgarskap
 • SOU 2021:2 (med förslag på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap) ska läggas fram i proposition till riksdagen.
  • När? Sannolikt snart.
 • Tillsätta ny utredning som ska föreslå hemvisttid om minst 8 år, ytterligare skärpta kunskaper om Sveriges samhälle och kultur, krav på egenförsörjning, skärpta krav på hederligt vandel (som innefattar kontroll av brottslighet inom hela EU), krav på obligatorisk lojalitetsförklaring eller annat ceremoniellt inslag för att komma ifråga för svenskt medborgarskap och att medborgarskap ska kunna återkallas för personer med dubbelt medborgarskap som begått systemhotande brottslighet eller vars medborgarskap beviljats med stöd av oriktiga uppgifter.
  • När? Ingen tidsangivelse.

Kvalificering till välfärden (”tilldragningsfaktorer”)
 • Tillsätta utredning som föreslår modell för kvalificering till välfärden med gradvis kvalificering genom jobb, skatt, permanent och laglig bosättning i Sverige. Utredningen ska även överväga i vilken mån det är förenligt med EU-rätten att låta kvalificering till välfärdsförmåner ske på grundval av medborgarskap i Sverige eller annan EES-stat.
  • När? Ingen tidsangivelse.

Motverka och upptäcka irreguljär migration
 • Uppdrag till Polismyndigheten 2023 om att stärka arbetet med inre gränskontroller och om att prioritera inre utlänningskontroller.
  • När? Redan gjort. Polismyndighetens regleringsbrev för 2023: ”öka antalet inre utlänningskontroller med åtminstone 25 procent i förhållande till föregående år för att identifiera fler personer som vistas olovligen i Sverige. Vidta åtgärder för att särskilt prioritera verkställighet av beslut om utvisning på grund av brott”.
 • Besluta om tilläggsdirektiv till utredning  Ju 2022:12 för att föreslå författningsändringar som innebär förlängd eller avskaffad preskriptionstid för beslut om utvisning eller avvisning, att återreseförbud ska gälla under längre tid, att informations- och anmälningsplikt mellan Polismyndigheten och andra myndigheter införs, att tredjelandsmedborgare registreras med biometri i ett sökbart register och att Polismyndigheten får utökade möjligheten att omhänderta personer som inte kan visa ID.
  • När? Ursprunglig utredning ska redovisas i oktober 2023. Blir möjligen remissrunda under 2024 istället.
 • Fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Biståndet ska även rymma effektiva åtgärder för att minska grundorsakerna till migration.
  • När? Redan genomfört. Regleringsbrev 2023: ”Sida ska stärka och utveckla arbetet med migration i syfte att bidra till regeringens mål att fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet, bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring, samt minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning”. Vidtagna åtgärder ska redovisas senast den 31 maj 2023 till UD och Justitiedep. I de länder där regeringen framöver kan komma att bedöma att delar av biståndet kan bli föremål för villkorande ska Sida stödja regeringens arbete. Sida ska löpande stämma av arbetet med UD och Justitiedep.

Utvisning på grund av brott och bristande vandel
 • Utreda och föreslå författning för att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Med bristande vandel avses bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.
  • När? Ingen tidsangivelse.
 • Tillsätta utredning för att föreslå författningsändringar som gör det möjligt att återkalla UT oaktat på vilken grund den meddelats om den inte längre är uppfylld och hur MV kan införa metoder för att regelbundet följa upp och återkalla beviljade UT, utreda hur automatiserade system kan implementeras för att upptäcka och återkalla UT för den som inte längre uppfyller kraven, analysera vilka begränsningar EU-rätten innebär för återkallande av UT samt analysera vilka åtgärder i övrigt som bör genomföras för att fler flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska förlora sina UT om de ursprungliga skälen för asyl inte längre föreligger.
  • När? Ingen tidsangivelse.

Återkallande av uppehållstillstånd
 • Uppdrag till Migrationsverket att prioritera återkallande av uppehållstillstånd.
  • När? Ingen tidsangivelse i Tidöavtalet. Men redan genomfört genom 2023 års regleringsbrev: “Migrationsverket ska prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd. Myndigheten ska i dialog med Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ta fram en ändamålsenlig uppföljning för att redovisa resultatet av arbetet.”
 • Tillsätta utredning för att föreslå författningsändringar genom vilka försörjningskravet vid anhöringinvandring skärps, försörjningskrav ska gälla även vid förlängning av uppehållstillstånd såvida den sökande inte själv kommit i varaktig försörjning och personer som fått UT genom verkställighetshinder inte kan utgöra anknytningsperson, att DNA-tester ska användas för att styrka släktskap och att definitionen av en familj ska bli så snäv som EU-rättenoch folkrätten tillåter. Det ska också utredas vilka bortre begränsningar för skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring till olika kategorier av anknytningspersoner som följer av EU-rätten och andra internationella åtaganden.
  • När? Ingen tidsangivelse.

Återvandring
 • Uppdrag till Migrationsverket att genomföra informationsinsatser om återvandring och befintliga stödinsatser för återvandring i kontakten med personer som befinner sig i Sverige med asylrelaterade uppehållstillstånd.
  • När? Redan genomfört. 2023 år regleringsbrev: “Det ska ske en ökning av antalet personer som återvandrar till sitt hemland (…)”. Myndigheten ska redovisa hur många som fått återvandrings- och resebidrag under året och hur stor ökningen varit jämfört med tidigare år samt en analys avseende de personer som ansökt. MV ska genomföra informationsinsatser i syfte att öka kunskapen om befintliga stödinsatser för återvandring. Informationsinsatserna kan ske exempelvis i kontakten med individer som befinner sig i Sverige och som omfattas av förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits Justitiedepartementet)senast den 4 september 2023.
 • Tillsätta utredning för att ta fram förslag på nivåer av stöd som kan användas för att skapa incitament för personer att lämna Sverige, kartlägga återvandringsinsatser i andra jämföra länder, identifiera vilka omständigheter som ska ligga till grund för att komma ifråga för stöd till återvandring och analysera hur svenska myndigheter bättre kan bistå den som kan komma ifråga för återvandring med praktiska förberedelser och samording i anknytningslandet inför återvandringen
  • När? Utredning tillsätts under våren 2023. Lagstiftning och föreslagna åtgärder ska fullföljas under mandatperioden 2022-2026.

Vem ansvarar för arbetet?
 • I samarbetsprojektet Migration och integration är Justitiedepartementet huvudansvarigt. Projektet handläggs av tjänstemän på Regeringskansliet.
 • Ansvarig för det praktiska genomförandet i arbetsgruppen är en statssekreterare i Justitiedepartementet. I samarbetsprojektet deltar vanligtvis andra berörda statssekreterare, en politisk tjänsteman från vartdera samarbetsparti samt politiska företrädare och tjänstemän från berörda departement.