Små skillnader i uppdaterade riktlinjer från Migrationsverket om gymnasielagen

Migrationsverkets två rättsliga ställningstaganden om gymnasielagen har uppdaterats. Det som ändrats är stycken som handlar om när utlänningslagen ska tillämpas före gymnasielagen. Gymnasielagen är en speciallag och ska generellt prövas först, om det uppstår att båda lagarna kan tillämpas. Ett exempel är att en person som inte klarar att få tillstånd enligt gymnasielagen kanske har ömmande omständigheter som kan ge tillstånd, vilket i så fall prövas i andra hand. Ett undantag är att den som har uppehållstillstånd som skyddsbehövande och bara har längden på tillståndet bestämd av gymnasielagen och kan få PUT enligt båda lagarna ska i första hand prövas enligt utlänningslagen, i andra hand enligt gymnasielagen. Detsamma gäller om det skulle strida mot skyddsgrundsdirektivet att tillämpa gymnasielagen. Detta har gällt redan tidigare men är nu kortare och tydligare uttryckt. Ett nytt påpekande görs i båda ställningstagandena, och det är att om en person ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen men också skulle kunna få tillstånd för studier eller fortsatta studier enligt gymnasielagen, så är det permanent tillstånd som prövas i första hand. Vidare har beteckningar på skolformerna ändrats.

RS/017/2020 ”Prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen

RS/018/2020 ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå”