rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

FARR om lättnader i gymnasiereglerna

Regeringen har  föreslagit att personer som haft uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska kunna få permanent uppehållstillstånd om de lyckas få minst ett års anställning, istället för två som praxis har varit. FARR har svarat på remissen. Vi välkomnar förslaget bland annat med tillägg att elever i särskolan behöver få undantag från förbudet mot subventionerade anställningar.

Det ser nu ut som att förslaget inte kommer att få majoritet i riksdagen på grund av att Centerpartiet har svängt i frågan, vilket FARR beklagar.

Läs mer...

Förslaget till ändrad Utlänningslag

Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021.

Regeringen har skickat ut förslaget på remiss och samtidigt meddelat att de kommer att lägga till några egna förslag. FARR finns med bland remissinstanserna och vi kommer att publicera vårt remissvar här på hemsidan. Remisstiden går ut den 7 december.

Här följer en lista över de förändringar i Utlänningslagen som föreslås. Mycket liknar den tillfälliga lagen, men inte allt. Det som skiljer sig är understruket.

Läs mer...

Asylnytt 24 november: Fem år efter tvärvändningen

De ensamkommande kämpar för livet, unga och barnfamiljer flyr från Sverige, tiotusentals har nekats familjeåterförening - och motståndet fortsätter

knapp2Mer i denna utgåva:
• RFSL: Stor rättsutredning om asylproceduren för hbtqi-personer
• Funktionsrättskommitté stoppar utvisning av psykiskt sjuk från Sverige
• Reportage om de papperslösa, de utvisade, flykten inom EU - och stödet
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Nya riktlinjer om möjligheter till förlängning och PUT

Migrationsverket har publicerat två omarbetade rättsliga ställningstaganden om gymnasiereglerna och om permanentning av uppehållstillstånd. Den förändring som uppmärksammats mest gäller att provanställning i vissa fall kan räknas som varaktig försörjning och leda till permanent uppehållstillstånd när övriga villkor är uppfyllda. 

För att en provanställning ska bedömas tillräcklig kan den sökande behöva visa att arbetsgivaren alltid använder provanställning eller att de flesta som provanställs på den arbetsplatsen brukar få fast jobb.

Andra viktiga förtydliganden om gymnasiereglerna och om permanent uppehållstillstånd:

  • Förlängningsansökningar även enligt gymnasiereglerna måste lämnas in innan det förra uppehållstillståndet löpt ut. (Detta prövas just nu av Migrationsöverdomstolen).
  • En utbildning enligt gymnasiereglerna kan godkännas om den har påbörjats då beslutet fattas.
  • Fyraåriga tillstånd enligt "gamla gymnasielagen" gäller i fyra år även om personen tar examen mer än sex månader tidigare.
  • Underkända betyg kan leda till att man inte anses studera aktivt, även om lagen inte uttryckligen kräver något särskilt studieresultat.

Läs en längre artikel om förlängning

Förlängning och permanent uppehållstillstånd

Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller gymnasiereglerna. Reglerna är särskilt viktiga för dem som haft uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen" eftersom de riskerar utvisning. 

Publicerad 20-11-12, förtydligad med avseende på försörjningskravet 20-11-20

Artikeln innehåller också information för ungdomar som fortfarande studerar på gymnasienivå och behöver förlänga tillståndet. Även i den situationen är reglerna särskilt viktiga för dem som har tillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men de kan också användas för personer som har korta tillstånd av andra skäl och kan få ett längre tillstånd om de går ett gymnasieprogram eller en yrkesutbildning.

Läs mer...

Asylnytt 11 november: Finns det en europeisk nivå?

Studie från Asylrättscentrum: Var går Europas gränser? Från Asylkommissionen: Kommittén borde ha lagt förslag för att stärka rätten till familjeliv. Debatten fortsätter.

Mer i denna utgåva:
• USA: Rapporter om familjesplittringspolitiken och pushbacks av barn
• Amnesty, Vårdförbundet och andra kräver att rätten till vård ska gälla alla
• Röda Korskretsar, Fryshuset mfl: Ta bort orimliga krav i den nya gymnasielagen.
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 20-11-11

88 organisationer bakom uttalande om EU:s nya pakt

FARR är en av de just nu 88 organisationer som ställt sig bakom ett uttalande om EU-kommissionens förslag till "en ny migrations- och asylpakt". Initiativtagare till uttalandet är ECRE (European Council in Refugees and Exiles). I uttalandet kräver organisationerna bland annat att EU och medlemsstaterna ska säkra kapaciteten för sök- och räddningsaktioner och avlasta EU:s gränsländer. Medlemsstaterna uppmanas samtidigt att avvisa förslagen om särskilda asylprocedurer vid  gränsen som kommer att minska rättssäkerheten och öka förvarstagandet. Organisationerna pekar på de dåliga erfarenheterna från "hotspots" som lösning.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5