Arbetstillstånd får nekas på grund av agerande i annat ärende, enligt Migrationsöverdomstolen

Ett par som var medborgare i Syrien hade fått asyl i Sverige. När det senare kom fram att de även var medborgare i Armenien, något de inte hade uppgett, upphävdes deras skyddsstatus och uppehållstillstånden drogs in. De fick utvisningsbeslut och lämnade Sverige. Senare ansökte mannen om arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Kvinnan ansökte om uppehållstillstånd som familjemedlem. Migrationsverket avslog ansökan med motivering att de tidigare medvetet lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Paret hävdade att det saknas lagstöd för en så godtycklig och ingripande åtgärd som att neka dem tillstånd. De menar att de redan straffats genom att deras permanenta uppehållstillstånd återkallats och att det skulle vara oproportionerligt att det också skulle påverka deras nya ansökan. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som påpekar att bestämmelsen om arbetstillstånd är fakultativ, dvs det är ingen rättighet. Därför kan Migrationsverket beakta andra faktorer än de som uttryckligen nämns i lagen, exempelvis den sökandes tidigare agerande. Migrationsverket anser att paret har agerat på ett sådant sätt att det kan utgöra en objektiv grund för att neka uppehållstillstånd. Överklagandet avslås.

Hämta domen: UM 10702-22, MIG 2023:14