FARR avråder från medborgarskapstest

FARR har givits tillfälle att yttra sig om utredningen SOU 2021:2, Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. I remissvaret avstyrker FARR förslaget i sin helhet dels för att;

  • Det anses vara omotiverat att upprätthålla snarlika krav i både ansökan om permanent uppehållstillstånd och ansökan om medborgarskap,
  • Betänkandet synliggör svårigheterna att mäta graden av integration,
  • Det inte finns något bevisat samband mellan medborgarskapstester och en förbättrad integration.

FARR menar vidare att resurser istället bör läggas på andra åtgärder som i sig kan öka möjligheten till språkinlärning, såsom ökad behörighet bland SFI-lärare, möjlighet till anpassad SFI på grund av kognitiva svårigheter eller psykisk ohälsa samt möjlighet för asylsökande att påbörja undervisning i svenska redan under asylprocessen. Dessa åtgärder skulle i förlängningen också kunna ha en positiv effekt på samhörigheten.

Citat ur yttrandet:
“FARR vill poängtera att behovet av trygghet och erkännande som samhällsmedborgare är viktigt för skyddsbehövande som kan ha genomlidit förföljelser eller krigshändelser och utsatts för livsfara under flykten. Trygghet skapar också större möjligheter för inlärning av språk och främjar integrationen genom att individen får tillgång till de demokratiska rättigheter och verktyg ett medborgarskap innebär. Sveriges migrations-och integrationspolitik har alltmer rört sig mot att villkora rättigheter. Istället för att bemöta nyanlända och asylsökande utifrån ett rättighetsbaserat synsätt så ska rättigheterna förtjänas genom en viss nivå inom svenska språket eller kunskap om svenska samhället. Denna idé går emot tanken med mänskliga rättigheter, vars utgångspunkt är att människor har mänskliga rättigheter i kraft av att vara människa. Detta drabbar i synnerhet statslösa personer när det gäller att erhålla medborgarskap men även möjligheten att följa 1961 års FN-konvention vars syfte är att både förebygga och minska statslösheten över tid.”

Om betänkandets förslag ändå antas yrkar FARR flera justeringar, bland annat att gruppen statslösa över 21 år, liksom minderåriga och personer över 65 år, bör undantas kunskapskravet och att systemet bör utformas så att kvinnor och pojkar/unga män inte missgynnas av förslaget.

Remissvaret i sin helhet kan du läsa här. 

Kontakt: press@farr.se