FARR: Barns rättigheter försämras oskäligt

Flyktinggruppernas riksråd, har lämnat in ett remissvar på regeringens delbetänkande Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud (SOU 2024:10). 

Det uttalade syftet med betänkandet är att stärka återvändandeverksamheten för personer med av- och utvisningsbeslut. Förslagen gäller bland annat att preskriptionstiden för avlägsnandebeslut ska förlängas och börja löpa först när en person lämnar landet i enlighet med beslutet, och att återreseförbud ska kunna bestämmas till längre tid än idag.

 FARR avstyrker utredningens förslag om ändrade preskriptionsregler för avlägsnandebeslut. FARR menar att förslagen inte kommer att stärka återvändadeverksamheten, utan tvärtom riskerar att förstärka det så kallade skuggsamhället. Detta är särskilt allvarligt för barn vars rättigheter försämras oskäligt.

Läs FARR:s remissvar!