FARR: Förläng inte den tillfälliga lagen!

FARR har lämnat ett omfattande yttrande till regeringen angående förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige. Yttrandet är skarpt kritiskt till förlängningen. Lättnaden att alternativt skyddsbehövande ska kunna beviljas familjeåterförening välkomnas, men det återstår flera inskränkningar som fortfarande förhindrar familjeåterförening i strid med Sveriges internationella åtaganden och får allvarliga humanitära och rent livsfarliga konsekvenser.

I yttrandet beskrivs område för område konsekvenserna av att uppehållstillstånden är tidsbegränsade, att ömmande omständigheter inte beaktas, turerna kring de ensamkommande barnen som lett till att tusentals nu lever som papperslösa, och följderna av påtvingad familjesplittring. Nästa avsnitt går in på förslagen och FARR:s krav. Det innehåller genomgångar av Sveriges internationella åtaganden på olika områden och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att upprätthålla ett anständigt asylmottagande om den tillfällga lagen förlängs. Genomgående är dock konstaterandet att lagen inte bör förlängas.

Bland kraven märks att om lagen förlängs ska permanenta tillstånd ändå kunna ges vid förlängning av uppehållstillstånd, att försörjningskraven justeras genom förordning för att hamna på rimliga nivåer och undvika diskriminering, att ansökan om familjeåterförening ska kunna slutföras elektroniskt, att barn ges permanent uppehållstillstånd om asylproceduren inte avslutas inom ett år och att brist på ordnat mottagande förs in i Utlänningslagens kapitel 5 som skäl för uppehållstillstånd.

Läs yttrandet i sin helhet