Tidöpartierna vill försvåra för människor på flykt

Ett lagförslag är på gång som kommer att leda till inhumana utvisningar och att fler splittrade familjer nekas återförening. Detta kommer att försvåra för människor som fått uppehållstillstånd i Sverige att integreras.

Regeringens förslag, som nyligen varit ute på remiss, innebär inskränkningar av rätten till anhöriginvandring för personer som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och minskat utrymme för både barn och vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade humanitära skäl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december.

Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl beviljas de individer som inte kan få uppehållstillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande, men vars situation är så ömmande att det ändå är motiverat att ge dem skydd. Om Tidöpartiernas förslag antas begränsas den rättigheten så att exempelvis fler svårt sjuka människor, ungdomar som vuxit upp i Sverige och kvinnor som utsatts för våld kommer att utvisas.

Personer som vill återförenas med sina barn, föräldrar, makar eller partners behöver visa att de kan försörja dem. I dagsläget undantas personer som fått skydd i Sverige från det försörjningskravet under de tre första månaderna efter att de beviljats skydd i Sverige. Denna möjlighet vill nu Tidöpartierna avskaffa.

Vi ser att Tidöpartiernas förslag kommer att leda till en lång rad negativa konsekvenser, för såväl asylsökande, personer som beviljats skydd i Sverige och samhället i stort. Förslagen kommer bland annat att leda till minskad integration, sönderslitna familjer och ett utanförskap och en sämre psykisk hälsa hos dem som drabbas.

I egenskap av expertorganisation på asylrättens område finns vi tillgängliga att kommentera förslagens negativa samhällskonsekvenser och om de är förenliga med Barnkonventionen, Europakonventionen och EU:s familjeåterföreningsdirektiv. 

Hilda Gustafsson, styrelseledamot i FARR 
Terje Holmgren, ordförande i FARR

Läs mer:

Regeringens utkast till lagrådsremiss

FARR:s remissvar

Kontakta oss för ytterligare information och en kommentar
press@farr.se, 0736811229