kirsti

kirsti

Sammanställning av de viktigaste förslagen i Tidöavtalet

Migrationspolitiska förslag i Tidöavtalet Vad, när och hur? (Ett urval!) Skyddsbehövandes uppehållstillstånd Mottagandevillkor Anhöriginvandring Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring Medborgarskap Kvalificering till välfärden (”tilldragningsfaktorer”) Motverka och upptäcka irreguljär migration Utvisning på grund av brott och bristande vandel Återkallande av uppehållstillstånd Återvandring…